Pravidla soutěže „Vánoce v balíku“

I.
Obecná ustanovení

 1. Název soutěže: Vánoce v balíku (dále jen „soutěž“)
   
 2. Pořadatel soutěže: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem: Průmyslová 1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961, DIČ: 26087961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184  (dále jen „Pořadatel“).
   
 3. Organizátor soutěže: Insighters s.r.o., Přístavní 1187/49, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČO: 27621081, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C. (dále jen „Organizátor“).
   
 4. Termín a místo soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 31. 10. 2023 do 15. 12. 2023 (včetně).
   
 5. Informace o soutěži: Pravidla soutěže budou k dispozici na korespondenční adrese Pořadatele a na webové stránce soutez.gls-czech.com (dál jen „Soutěžní web“). Předmětem soutěže je notebook, hračky a elektronika z e-shopu www.mironet.cz.
   
 6. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli nebo Organizátorovi nebo osoby podílející se na přípravě, organizaci nebo provozu celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.

 

II.
Průběh soutěže

 1. Účastníkem soutěže nebo-li Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která ke dni 31. 10. 2023 dovrší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže a splní podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.
   
 2. Účastníkem soutěže se stane každý Soutěžící, který si v termínu konání soutěže vyzvedne balík přepravovaný GLS Czech Republic ve výdejním místě GLS v České republice (GLS Parcel Shop, GLS Parcel Box, AlzaBox) a zaregistruje číslo balíku a další údaje v on-line formuláři (dále jako „Příspěvek“) na soutěžním webu na adrese soutez.gls-czech.com. Zadáním Příspěvku Soutěžící souhlasí s pravidly soutěže, zavazuje se tato pravidla dodržovat a zároveň potvrzuje, že ke dni 31. 10. 2023 dovršil 18 let a uděluje Pořadateli a Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených pravidel.
   
 3. Počet Příspěvků zařazených do soutěže (splněním postupu dle čl.II bod 2 těchto pravidel) jedním Účastníkem soutěže není omezen. Jeden Účastník se tak může soutěže účastnit opakovaně.
   
 4. Každý Příspěvek však může být do soutěže zařazen pouze jednou.
   
 5. Pořadatel určí výherce neveřejným losováním, které bude provedeno počítačovým programem pro náhodný výběr z nahrané databáze.
   
 6. V průběhu soutěže se výherci budou losovat v celkem sedmi termínech, vždy v pátek počínaje dnem 31. 10. 2023 a konče dne 15. 12. 2023. Prvních šest losování bude sloužit k určení výherců Výhry týdne a Dalších výher. Poslední sedmé losování bude sloužit k určení výherce Hlavní výhry.
   
 7. Výherci budou kontaktování pořadatelem prostřednictvím e-mailu nebo telefonního hovoru nejpozději 2 pracovní dny od losování. V rámci zprávy bude Soutěžící případně požádán o doplnění dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud Soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). Pokud Soutěžící je po dobu 5 dní nekontaktní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem).  V těchto případech výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Organizátora soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému Soutěžícímu. Totéž platí i v případě, že si soutěžící výhru nepřevezme, případně se jí nepodaří doručit na adresu uvedenou Soutěžícím.
   
 8. Organizátor i Pořadatel si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže obsahově nevhodné Příspěvky a Příspěvky, které svým obsahem nesplňují podmínky soutěže. Tyto Příspěvky nebudou zařazeny do soutěže a ve slosování nebudou brány v úvahu. Organizátor i Pořadatel si vyhrazují právo konečného posouzení vhodnosti zaslaných Příspěvků bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění.


III.
Upřesnění výher a losování výherců

 

Hlavní výhra: Notebook HP ProBook 450 G9 stříbrná

Výhra týdne: LEGO® Friends 41704 Budova na hlavní ulici, LEGO® Creator 3 v 1 31139 Útulný domek, Microsoft Xbox Series S 512GB, Carrera Ford F-150 Raptor 2.4 GHz bílá, Chytré hodinky HONOR Watch GS3 černá, JBL T510 BT modrá

Další výhry: 21 ks reklamních předmětů GLS

 

IV.
Upřesnění pravidel výhry

 1. Organizátor vkládá do soutěže 28 výher. Do soutěže je možné se nominovat do 15. 12. 2023 do 23:59. Organizátor vyrozumí Výherce, a to zasláním oznámení o výhře pomocí zprávy na e-mailu na zaregistrovanou e-mailovou adresu.
   
 2. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
   
 3. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru u Organizátora reklamovat, nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak. Organizátor nenese odpovědnost za vady výhry ve smyslu občanského zákoníku.
   
 4. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.
   
 5. Výherce je povinen převzít svou výhru na základě výzvy o doručení zásilky. V případě, že výherce výhru takto neuplatní, ztrácí na tuto výhru bez dalšího nárok.
   
 6. Srážková daň se na výhru nevztahuje (výhra není peněžitá).
   
 7. V případě, že soutěžní Příspěvky jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zasláním Příspěvku na soutěžní web poskytuje soutěžící Pořadateli bezplatně výhradní a neomezenou licenci k užití Příspěvku (množstevně, časově, teritoriálně neomezenou, ke všem způsobům užití).   

 

V.

Doplňková pravidla soutěže

 1. Účastí v soutěži (vytvořením soutěžního Příspěvku) vyjadřuje Účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
   
 2. Osobní údaje Soutěžících, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa (dále jen „Osobní údaje") budou zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace Soutěžících, zařazení do databáze Soutěžících v této soutěže, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se Soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců, ochrana práv a právem chráněných zájmů Pořadatele a Organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. V návaznosti na výše uvedené účely zpracování Osobních údajů bude pořadatel Osobní údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů: (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění soutěže, (ii) splnění právní povinnosti, která se na Pořadatele a Organizátora v souvislosti s touto soutěží vztahuje. Doba zpracování Osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může Pořadatel zpracovávat Osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů Pořadatele, zejména ochranou právních nároků. Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit. Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je Pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící obrátit na Pořadatele nebo Organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel. Zde může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů. Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů a další práva. Zpracování Osobních údajů Soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, dokud účastník svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat a takové odvolání nebude mít žádný negativní dopad na účast účastníka v soutěži. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování.
   
 3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni užít v souladu s občanským zákoníkem bezplatně jméno, příjmení a město (v podobě např. Jan Novák, Praha 2) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele či Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem a za tímto účelem obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy Účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
   
 4. Účastníci soutěže účastí v soutěži souhlasí s tím, že soutěžní Příspěvky může pořadatel použít neomezeně ke svým marketingovým účelům.
   
 5. Pořadatel a Organizátor si vyhrazují právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
   
 6. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby uvedené v čl. I odst. 6 těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.
   
 7. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům soutěže a zveřejněno na oficiální webové stránce soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
   
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.