Pravidla soutěže „Do práce na kole s GLS 2023“

I.
Obecná ustanovení


1. Název soutěže: Do práce na kole s GLS 2023  (dále jen „soutěž“)

2. Pořadatel soutěže: GLS CZ s.r.o. (dále jen „Pořadatel“).

3. Organizátor soutěže: Insighters s.r.o., Přístavní 1187/49, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČO: 27621081 (dále jen „Organizátor“).

4. Termín a místo soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 6. 3. 2023 do 27. 4. 2023 (včetně).

5. Informace o soutěži: Pravidla soutěže budou k dispozici na korespondenční adrese Pořadatele a na webové stránce soutez.gls-czech.com (dál jen „Soutěžní web). Předmětem soutěže je 7 koloběžek Yedoo S2620, 7 koloběžek Yedoo Four, 7 poukazů na Bikero.cz a 49 reklamních předmětů.

6. Podmínky soutěže: Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba starší osmnácti let (rozhodným dnem je 6. 3. 2023) s adresou pro doručování na území České republiky (dále „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“).

7. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, nebo osoby podílející se na přípravě, organizaci nebo provozu celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.

II.
Průběh soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje úplná pravidla soutěže a splní podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže.

2. Účastníkem soutěže se stane každý Soutěžící, který si v termínu konání soutěže vyzvedne balík přepravovaný GLS Czech Republic ve výdejním místě GLS v České republice (GLS Parcel Shop, GLS Parcel Box, AlzaBox) a zaregistruje číslo balíku (dále jako „Příspěvek“) do formuláře na soutěžním webu soutez.gls-czech.com.

3. Počet Příspěvků zařazených do soutěže (splněním postupu dle čl.II bod 2 těchto pravidel) jedním Účastníkem soutěže není omezen. Jeden Účastník se tak může soutěže účastnit opakovaně.

4. Každý Příspěvek může být do soutěže zařazen pouze jednou.

5. Pořadatel určí výherce neveřejným losováním, které bude provedeno počítačovým programem pro náhodný výběr z nahrané databáze.

6. V průběhu soutěže se výherci budou losovat v celkem sedmi termínech, vždy v pátek od 6. 3. 2023 do 28. 4. 2023. Všechny losování budou sloužit k určení výherců hlavních i dalších cen.

7. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže obsahově nevhodné Příspěvky a Příspěvky, které svým obsahem nesplňují podmínky soutěže. Tyto Příspěvky nebudou zařazeny do soutěže a ve slosování nebudou brány v úvahu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení vhodnosti zaslaných Příspěvků bez jakéhokoli dalšího zdůvodnění.


III.
Upřesnění výher a losování výherců

Speciální výhra pro účastníky DPNK: Koloběžka Yedoo S2620 – 7 ks

Další výhry: koloběžka Yedoo Four, lahev na pití GLS, lahev na pití DPNK, reflexní vesta, cyklistický batoh, zvonek na kolo, poukaz na e-shop Bikero.cz, zvonek na kolo, reflexní páska na ruku a nákrčník DPNK


IV.
Upřesnění pravidel výhry

1. Organizátor vkládá do soutěže 70 výher. Do soutěže je možné se nominovat do 27. 4. 2023 do 23:59.. Organizátor vyrozumí Výherce, a to zasláním oznámení o výhře pomocí zprávy na e-mailu na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

2. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

3. Nárok na výhru speciální výhry v podobě koloběžek Yedoo S2620 mají pouze ti soutěžící, kteří v registračním formuláři na soutěžím webu potvrdí, že jsou registrovanými účastníky výzvy Do práce na kole 2023, která probíhá v květnu 2023. Pokud soutěžící tuto volbu potvrdí, je zařazen do slosování o všechny výhry – hlavní i další. Pokud tuto volbu nepotvrdí, je zařazen pouze do slosování o další výhry bez nároku na výhru koloběžky Yedoo S2620.

4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru u Organizátora reklamovat, nestanoví-li tato pravidla výslovně jinak. Organizátor nenese odpovědnost za vady výhry ve smyslu občanského zákoníku.

5. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

6. Výherce je povinen převzít svou výhru na základě výzvy o doručení zásilky. V případě, že výherce výhru takto neuplatní, ztrácí na tuto výhru bez dalšího nárok.

7. Srážková daň se na výhru nevztahuje (výhra není peněžitá).

8. V případě, že soutěžní Příspěvky jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zasláním Příspěvku na soutěžní web poskytuje soutěžící Pořadateli bezplatně výhradní a neomezenou licenci k užití Příspěvku (množstevně, časově, teritoriálně neomezenou, ke všem způsobům užití).   

 

V.
Doplňková pravidla soutěže

1. Účastí v soutěži (vytvořením soutěžního Komentáře) vyjadřuje Účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastí v soutěži uděluje Soutěžící souhlas se zařazením všech poskytnutých osobních údajů Soutěžícího v rámci této soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze společnosti Pořadatele jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním, pro účely vyhodnocení soutěže a dále k obchodním, reklamním a marketingovým účelům Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do písemného odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

3. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s občanským zákoníkem bezplatně jméno, příjmení a město (v podobě např. Jan Novák, Praha 2) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží a d jím poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem a za tímto účelem obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy Účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

4. Účastníci soutěže účastí v soutěži souhlasí s tím, že soutěžní Příspěvky může pořadatel použít neomezeně ke svým marketingovým účelům.

5. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

6. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nekomunikace Výherce po dobu 5 dní od ohlášení výhry oslovit náhradního Výherce dle odstav. III a IV pravidel soutěže.

7. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby uvedené v čl. I odst. 6 těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

8. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům soutěže a zveřejněno na oficiální webové stránce soutěže. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.