Vyhrajte balík výhod pro vaše podnikání v soutěži eŽena 2024   více informací

Pravidla soutěže „Mezinárodní den balíků s GLS 2024“

Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže GLS Mezinárodní den balíků o výherní předměty od společnosti Albi, Zážitky.cz a GLS Czech Republic, která se koná na URL adrese soutez.gls-czech.com (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Originál Pravidel soutěže bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách soutez.gls-czech.com.

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. se sídlem: Průmyslová 1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961, DIČ: 26087961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184 (dále jen „pořadatel“).
   
 2. Tato soutěž není organizována, žádným způsobem sponzorována, propagována ani spravována společností Meta (Facebook, Instagram) a nijak s ní nesouvisí. Soutěžící informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.
   
 3.  Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěžící se může soutěže účastnit maximálně jednou.
   
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
   
 5. Soutěž probíhá v termínu 20. 5. 2024 – 1. 6. 2024 na URL adrese soutěže, Facebookové stránce GLS Czech Republic a Instagramovém profilu GLS Czech Republic
   
 6. Soutěžící se zapojí do soutěže na internetových stránkách soutěže účastí v soutěžním pexesu. Soutěžní pexeso je úspěšně splněno, pokud soutěžící správně najde všechny páry stejných soutěžních ikon na ilustraci balíkomatů GLS ParcelBox během časového limitu jedné minuty. Prvních 800 soutěžících, kteří takto zvládnou splnit soutěžní pexeso, budou vyzváni k výběru výdejního místa a vyplnění kontaktních údajů (jméno, tel. číslo a e-mail) pro doručení výherního balíčku. Výherní balíky budou doručeny nejpozději 29. 5. 2024 do vybraného výdejního místa GLS, kde si je soutěžící budou moci zdarma vyzvednout. S výherními předměty z výherního balíčku se budou moci fotit a fotky nahrávat v soutěži o hlavní cenu na Facebookovou a Instagramovou stránku GLS CZ, a to nejpozději do 31. 5. 2024 do 23:59.59. Ze zaslaných fotek budou 1. 6. 2024 vybrány porotou GLS tři nejoriginálnější fotky, které získají hlavní cenu.
   
 7. Fotky a jejich komentáře v soutěži o hlavní cenu komentáře nesmějí obsahovat vulgarismy ani slovní útoky na pořadatele soutěže a nesmí odporovat dobrým mravům. Pro zařazení mezi příspěvky soutěžící o hlavní cenu musí být fotky originálního původu od soutěžícího.
   
 8. Tři výherci hlavní ceny budou vybráni porotou složenou ze zástupců pořadatele na základě originality soutěžní fotky a komentáře. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou.
   
 9. Výherci hlavní ceny budou kontaktováni pořadatelem prostřednictvím soukromé Facebookové zprávy nejpozději 48 hodin od vyhlášení, které proběhne 1. 6. 2024 na Facebookové a Instagramové stránce pořadatele. V rámci zprávy bude soutěžící požádán o doplnění dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému soutěžícímu. Totéž platí i v případě, že si Soutěžící výhru nepřevezme, případně se jí nepodaří doručit na adresu uvedenou soutěžícím.
   
 10. Výhry:

  Výherní balíčky: 800 ks balíků obsahující hru Venkovní bojovky od společnosti Albi Česká republika s.r.o. a pexeso GLS
  Hlavní výhra: 3 ks poukazu na rodinný let balónem od Zážitky.cz.


   
 11. Na výhru nevzniká právní nárok. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.
   
 12. V případě, že se do soutěže platně zapojí méně soutěžících než maximální počet 800, tak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. V případě, že se do soutěže zapojí více soutěžících než 800, tak účastníky soutěže se stává pouze prvních 800 soutěžících. V tomto případě si pořadatel vyhrazuje právo zablokovat registraci v momentě naplnění maximální kapacity.
   
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
   
 14. Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení fotky na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.
   
 15. Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
   
 16. Osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu jméno nebo přezdívka, e-mail, (dále jen „Osobní údaje") budou zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěže, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců, ochrana práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. V návaznosti na výše uvedené účely zpracování Osobních údajů bude pořadatel Osobní údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů: (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění soutěže, (ii) splnění právní povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s touto soutěží


Doba zpracování Osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může pořadatel zpracovávat Osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků.

Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit.

Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit přes Facebookové nebo Instagramové zprávy. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo přes Facebookové nebo Instagramové zprávy. Zde může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů a další práva. Zpracování Osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, dokud účastník svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování. Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat a takové odvolání nebude mít žádný negativní dopad na účast účastníka v soutěži. Souhlas lze odvolat ve Facebookových nebo Instagramových zprávách. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování.